Hoe kan ik als (hoofd)aannemer het risico van ketenaansprakelijkheid beperken?

29-10-2019 | De ketenaansprakelijkheidsregeling heeft als doel te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van de uitbesteding van het werk bij de afdracht van loonheffingen.

Wezenlijke wijziging tijdens de uitvoering

29-10-2019 | Na een gehouden aanbesteding kan de scope van een werk gedurende de uitvoering door allerlei omstandigheden ingrijpend wijzigen. Maar is een dergelijke ingrijpende scope wijziging wel toegestaan? Of moet...

Retentierecht

22-10-2019 | Het retentierecht is een in de wet geregeld, sterk zekerheidsrecht van een schuldeiser. Het recht geeft hem de mogelijkheid om een zaak van een ander onder zich te houden totdat diegene zijn verplichtingen...

Vergeet de inschrijvingsstaat niet

04-10-2019 | Bij een aanbesteding van een raamovereenkomst wordt in de aanbestedingsleidraad gevraagd om bij inschrijving zowel een volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsbiljet als ook een inschrijvingsstaat...

Energietransitie: de knop moet om

25-09-2019 | Dat Nederland in het kader van de energietransitie voor een enorme uitdaging staat is iedereen in de bouwketen inmiddels wel duidelijk. Op welke manier deze uitdaging vorm zal krijgen, is nog niet helemaal...

Contractuele perikelen

09-09-2019 | Het correct sluiten van overeenkomsten is en blijft lastig. Onvolledige of voor meerdere uitleg vatbare bepalingen kunnen lelijk uitpakken, zeker als je verwacht een sluitende regeling te hebben gesloten....

Aanbesteden tijdens de vakantieperiode, mag dat?

16-08-2019 | Wettelijk gezien is er geen regel die verbiedt om voor of tijdens de vakantieperiode aan te besteden. De Gids Proportionaliteit zegt er wel iets over.

Opschorting in kader meerwerk; zaligmakend of risicovol?

15-08-2019 | Tussen opdrachtgevers en aannemers bestaat vaak discussie over de vergoeding van het door de aannemer uit te voeren dan wel uitgevoerde meerwerk. Eén van de middelen die de aannemer ten dienste staat...

Bokashikuil inzet van zaak over aanbestedingsrecht

18-07-2019 | Werkzaamheden die tot de scope behoren van de raamovereenkomst, mogen niet vrijelijk worden verstrekt aan andere partijen dan de raamcontractant. Dat is een algemeen uitgangspunt dat breed wordt onderschreven....

Scope van de raamovereenkomst

10-07-2019 | Opdrachtgever laat u weten dat zij bepaalde werkzaamheden die behoren tot de scope van de aanbestede raamovereenkomst niet door u wil laten uitvoeren bij de volgende deelopdracht. Sterker nog, opdrachtgever...

Interessante kort gedinguitspraken

10-07-2019 | In de afgelopen maand is er een tweetal interessante kort gedinguitspraken gewezen. Zo is er uitspraak gedaan over het aan een derde verstrekken van werkzaamheden die tot de scope van een RAW-raamovereenkomst...

Mag een opdrachtgever werkzaamheden uit de scope van mijn raamovereenkomst aan een derde verstrekken?

08-07-2019 | Mijn opdrachtgever wil werkzaamheden uit de scope van onze raamovereenkomst niet aan ons opdragen, maar is van plan die werkzaamheden aan een derde te verstrekken. De opdrachtgever stelt dat sprake is...

Abstracte bankgarantie, een gewaarschuwd aannemer telt voor twee?!

08-07-2019 | In IJmuiden wordt sinds 2016 aan de grootste zeesluis ter wereld gebouwd, de ”Zeetoegang IJmuiden”. De bouw van dit project gaat niet zonder slag of stoot met geschillen tot gevolg. Eén van die geschillen...

Beoordeling aanbestedende dienst onvoldoende “SMART” gemotiveerd

01-07-2019 | Het komt zelden voor dat een rechter een aanbestedende dienst terugfluit om een onvoldoende gemotiveerde gunningsbeslissing. De voorzieningenrechter te Amsterdam deed dit wel in zijn vonnis van 9 mei 2019,...

Nietige dagvaarding in een aanbestedingsprocedure

27-06-2019 | Een Kort Geding dagvaarding in een aanbestedingskwestie die nietig wordt verklaard, dat is uitermate bijzonder en is dan ook nog niet eerder voorgekomen. Voor een tweetal relaties van kantoor wisten wij...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21