ALGEMENE VOORWAARDEN van de maatschap Severijn Hulshof (gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Den Haag op 7 februari 2014, depotakte 10/2014)

Artikel 1

Severijn Hulshof, hierna ook te noemen: “de maatschap”, is een maatschap waarvan de vennoten besloten vennootschappen zijn. Een lijst van de vennoten wordt op verzoek aan de opdrachtgever toegezonden.

Artikel 2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de opdrachtgever aan de maatschap, aan de vennoten van de maatschap, dan wel hun bestuurders, of aan de werknemers van de maatschap verstrekken. Deze algemene voorwaarden zijn, onverminderd het bepaalde onder 3, mede bedongen ten behoeve van de vennoten van de maatschap, alsmede van de bestuurders en (middellijke) aandeelhouders van de vennoten en van al degenen die voor de maatschap werkzaam zijn.

Artikel 3

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door de maatschap. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de vennoten, hun bestuurders, alsmede degenen die voor de maatschap werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

Artikel 4

De maatschap zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens in geval van procesadvocaat- en deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. De maatschap is gerechtigd om een beperking van aansprakelijkheid van derden ten opzichte van de opdrachtgever te aanvaarden. In het geval van (een) tekortkoming(en) van deze derden zal de maatschap het redelijkerwijs nodige doen om de ten gevolge van een dergelijke tekortkoming door de opdrachtgever geleden schade op de derde(n) te verhalen en/of nakoming te vorderen, tenzij de opdrachtgever verzoekt de betreffende aanspraken aan hem te cederen. De aansprakelijkheid van de maatschap voor tekortkomingen van derden strekt niet verder dan hetgeen waarvoor de derde jegens de maatschap verhaal biedt.

Artikel 5

Iedere aansprakelijkheid van de maatschap is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de maatschap afgesloten beroepsaan- sprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijk eigen risico. De maximale dekking is € 5.000.000,–. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in dit artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tienmaal het in de zaak waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit in rekening gebrachte honorarium met een maximum van
€ 250.000,–. Iedere aansprakelijkheid van de maatschap vervalt twee jaar nadat de opdrachtgever redelijkerwijze met de grond voor aansprakelijkheid bekend is geworden dan wel – indien dat moment eerder valt – twee jaar na beëindiging van de opdracht.

Artikel 6

De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 7

Het honorarium voor verrichte werkzaamheden wordt maandelijks bij de opdrachtgever in rekening gebracht, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Severijn Hulshof zonder nader ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Te allen tijde kan een voorschot worden gevraagd voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen door de maatschap worden opgeschort als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is. De maatschap heeft het recht het door haar gehanteerde basisuurtarief en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein te wijzigen.

Artikel 8

De maatschap zal bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen nemen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie. Niettemin is, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing:
(i) De opdrachtgever verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht bij de maatschap bekende gegevens ter kennis te brengen van diegenen binnen Severijn Hulshof voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer; (ii) De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet. De maatschap is gerechtigd dossiers vijf jaar na de mededeling van archivering daarvan aan de opdrachtgever te vernietigen.

Artikel 9

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse, Duitse en Engelse taal verkrijgbaar, en zijn mede beschikbaar op de website van de maatschap: www.severijnhulshof.nl. In geval van een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan naar Nederlands recht bindend zijn. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de maatschap is onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Den Haag. De maatschap heeft het recht om eventueel de bevoegde rechter van de woonplaats van opdrachtgever te adiëren.