Waarschuwen voor de omvang van meerwerk?

23-09-2022 | In de praktijk komt het veel voor dat een opdrachtgever gewaarschuwd is dat er door wijziging van het werk meerkosten ontstaan of dat opdrachtgever zelf al in de gaten dat er sprake is van extra kosten...

Bij wijziging werk is doorvragen geboden

15-09-2022 | Volgens het Burgerlijk Wetboek leiden alleen dan wijzigingen in het werk tot verhoging van de prijs, indien de opdrachtgever hetzij is gewezen op de noodzaak van een prijsverhoging, hetzij hij die noodzaak...

Leverantierisico’s bij inschrijven op aanbestedingen

07-07-2022 | Naast prijsstijgingen zijn leverantieproblemen door (onder meer) de oorlog in Oekraïne een heel stevig probleem voor ondernemers die inschrijven op aanbestedingen. Gelukkig zien we steeds meer dat aanbestedende...

Paal en perk aan eenzijdig afwentelen vertragingsrisico

25-05-2022 | De grondstoffencrisis en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne werken in rap tempo door in aanneming van werk. Niet alleen rijzen de prijzen de pan uit, maar ook termijnen van levering zijn hoogst onzeker....

Abnormaal lage inschrijvingen

17-05-2022 | De afgelopen zes maanden is er opvallend vaak (zeven gepubliceerde uitspraken) geprocedeerd over inschrijvingen die door aanbesteders als abnormaal laag ongeldig zijn verklaard. Deze opvallende piek zal...

Juridische handvatten bij prijsstijgingen

04-05-2022 | Na de Covid pandemie wordt de bouwsector nu weer geconfronteerd met prijsstijgingen en leveringsproblemen door niet voorzienbare omstandigheden in verband met de oorlog in Oekraïne. Wij worden als kantoor...

Volmacht bij inschrijving op een aanbesteding

01-04-2022 | Helaas zien wij nog geregeld dat inschrijvers een werk mislopen omdat na inschrijving blijkt dat een toereikende volmacht voor ondertekening ontbreekt. Maar zelfs als er wel een toereikende volmacht is,...

De raamovereenkomst

22-03-2022 | Bij aanbesteding wordt veelvuldig gebruik gemaakt van raamovereenkomsten. Over hoe om te gaan met de raamovereenkomst is ondertussen flink wat jurisprudentie voorhanden.

Schendig scope raamovereenkomst – schadevergoeding

16-03-2022 | In eerdere columns in Bouwbelang heb ik er op gewezen dat een opdrachtgever in beginsel geen werkzaamheden uit de scope van een aanbestede raamovereenkomst mag gunnen aan een derde. Doet een opdrachtgever...

Schadeverhaal opdrachtgevers: onderaannemers let op!

02-03-2022 | In de bouw wordt veel gewerkt met onderaannemers, installateurs en adviseurs die alleen contracteren met de hoofdaannemer en niet met de opdrachtgever. Wanneer een onderaannemer een fout begaat in de uitvoering...

Motivering EMVI uitslag aanbesteding

02-02-2022 | Indien een EMVI inschrijving van een niet winnend inschrijver wordt gemotiveerd middels een matrix waarin de inschrijfsommen en de behaalde kortingen zijn opgenomen van de overige inschrijvers, wordt daarmee...

Motiveringsplicht van de gunningsbeslissing

02-02-2022 | In de praktijk zien wij veel gunningsbeslissingen voorbij komen, die onvoldoende zijn gemotiveerd. De Nederlandse jurisprudentie laat een verdeeldheid zien in de mate waarin de aanbestedende dienst de...

Nadere toelichting geven op een inschrijving

28-01-2022 | Het komt herhaaldelijk voor dat een aanbesteder met een beoogde kandidaat vóór gunning van het werk, precontractueel contact heeft en een nadere toelichting wenst op de inschrijving. Een dergelijk onderhoud...

Gebreken in het werk na oplevering, en dan?

28-01-2022 | Hoewel het natuurlijk de bedoeling is dat een werk bij oplevering volmaakt is, is de werkelijkheid doorgaans anders. Vaak doen zich nog restgebreken voor die niet aan oplevering in de weg staan maar die...

Oppassen met garanties

01-12-2021 | Het afgeven van garanties is in Nederland gebruikelijk, zeker in de aannemerij. Paragraaf 22 UAV gaat er zelfs vanuit dat garanties worden verstrekt, en dat daarover in het bestek verdere details worden...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21