Architectendiensten onderhands gunnen als artistieke prestatie?

05-10-2018 | Architectendiensten dienen –mits de waarde daarvan boven de drempelwaarde ligt- in beginsel Europees te worden aanbesteed. Kan een aanbestedende dienst onder deze aanbestedingsplicht uitkomen door een...

Ongeldig verklaring bij niet realistische kostprijs

03-10-2018 | Een aanbestedende dienst die een inschrijving ongeldig verklaart omdat de opgegeven kostprijs niet realistisch is, dat zien we toch niet zo heel vaak. En als de ongeldig verklaarde inschrijver dan vervolgens...

Overpeinzingen van de Voorzieningenrechter bij het clusterverbod: “Aanbestedingsrecht niet louter MKB-recht”

03-10-2018 | Een recente uitspraak van de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant (26 juli 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:3593) maakt nog eens duidelijk waarom clusteren zo hoog op de agenda staat bij de hervorming...

Aansprakelijkheid onderaannemer in de lift?

02-10-2018 | Het rechtstreeks aanspreken van een onderaannemer wegens onrechtmatig handelen is de afgelopen jaren meermalen succesvol gebleken. De onderaannemer loopt risico wanneer hij duidelijk steken laat vallen...

Recht op bekendmaking prijs winnaar bij gunningscriterium laagste prijs?

02-10-2018 | Een aanbestedende dienst is gehouden zijn gunningsbeslissing deugdelijk te motiveren. De uit het transparantiebeginsel voortvloeiende motiveringsplicht is opgenomen in de Aanbestedingswet 2012 onder artikel...

De valkuilen van artikel 7:752 BW: enkele praktische aspecten van het recht op een redelijke prijs voor het werk (verkorte versie)

27-09-2018 | In het Tijdschrift voor Bouwrecht van september 2018 is een uitgebreid artikel van Erik Gierman verschenen over de valkuilen van artikel 7:752 BW (TBR 2018/141). Dit artikel is een verkorte versie daarvan. De...

De valkuilen van art. 7:752 BW: het recht op een redelijke prijs voor het werk (TBR 2018/141)

27-09-2018 | De rechtspraak inzake de prijs voor het werk bracht over de afgelopen 15 jaar interessante geschillen naar voren, waaruit blijkt dat met name art. 7:752 BW in de dagelijkse (rechts)praktijk vele valkuilen...

Discussie naleving EMVI beloftes bij bijna elk bouwproject

18-09-2018 | Liegen over kwaliteitscriteria in de tenderfase loont. De winkansen zijn hoger, de controle is beperkt. Maar echt integer is het natuurlijk niet.

Is een certificaat flora en fauna verplicht?

13-09-2018 | Als gewerkt wordt in de openbare ruimte of op particulier grondbezit, is een certificaat flora en fauna dan een verplichting? En hoe zit het met door opdrachtgevers opgestelde (en door de overheid goedgekeurde)...

Too big to succeed?

13-09-2018 | Projecten worden zo groot dat de kwade kansen ervan bijna niet meer te overzien zijn. Wordt het niet tijd voor een herbezinning?

Zorgplicht grondroerder

06-09-2018 | Wanneer schade aan kabels en leidingen wordt veroorzaakt door graafwerkzaamheden, is het de vraag of degene die de graafwerkzaamheden heeft uitgevoerd (de grondroerder) aansprakelijk gehouden kan worden...

Aannemer kan rekening lage waterstanden bij opdrachtgever neerleggen

05-09-2018 | De kosten van grondstoffen en materiaal schieten de lucht in als gevolg van de lage waterstanden. Maar komen die kosten ook op het bordje van bouwers? Joost Haest & Rixt Holsbrink en Severijn Hulshof advocaten...

UAV-GC perikelen: Acceptatie afleverdossiers ten onrechte geweigerd; Geen sprake van terechte ontbinding, maar van opzegging

29-08-2018 | Op 25 februari 2014 heeft Opdrachtgeefster na een Europese aanbesteding het Werk opgedragen voor het ontwerpen en uitvoeren van vooroeververdedigingen op diverse locaties x en y. Het Werk ziet concreet...

W(B)I(B)ON

11-07-2018 | Per 31 maart 2018 zijn de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en Netwerken in werking getreden, net als het gelijknamige Besluit. Beide regeling zijn de opvolgers van de WION...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17