Paal en perk aan eenzijdig afwentelen vertragingsrisico

25-05-2022 | De grondstoffencrisis en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne werken in rap tempo door in aanneming van werk. Niet alleen rijzen de prijzen de pan uit, maar ook termijnen van levering zijn hoogst onzeker....

Abnormaal lage inschrijvingen

17-05-2022 | De afgelopen zes maanden is er opvallend vaak (zeven gepubliceerde uitspraken) geprocedeerd over inschrijvingen die door aanbesteders als abnormaal laag ongeldig zijn verklaard. Deze opvallende piek zal...

Juridische handvatten bij prijsstijgingen

04-05-2022 | Na de Covid pandemie wordt de bouwsector nu weer geconfronteerd met prijsstijgingen en leveringsproblemen door niet voorzienbare omstandigheden in verband met de oorlog in Oekraïne. Wij worden als kantoor...

Volmacht bij inschrijving op een aanbesteding

01-04-2022 | Helaas zien wij nog geregeld dat inschrijvers een werk mislopen omdat na inschrijving blijkt dat een toereikende volmacht voor ondertekening ontbreekt. Maar zelfs als er wel een toereikende volmacht is,...

De raamovereenkomst

22-03-2022 | Bij aanbesteding wordt veelvuldig gebruik gemaakt van raamovereenkomsten. Over hoe om te gaan met de raamovereenkomst is ondertussen flink wat jurisprudentie voorhanden.

Schendig scope raamovereenkomst – schadevergoeding

16-03-2022 | In eerdere columns in Bouwbelang heb ik er op gewezen dat een opdrachtgever in beginsel geen werkzaamheden uit de scope van een aanbestede raamovereenkomst mag gunnen aan een derde. Doet een opdrachtgever...

Schadeverhaal opdrachtgevers: onderaannemers let op!

02-03-2022 | In de bouw wordt veel gewerkt met onderaannemers, installateurs en adviseurs die alleen contracteren met de hoofdaannemer en niet met de opdrachtgever. Wanneer een onderaannemer een fout begaat in de uitvoering...

Motivering EMVI uitslag aanbesteding

02-02-2022 | Indien een EMVI inschrijving van een niet winnend inschrijver wordt gemotiveerd middels een matrix waarin de inschrijfsommen en de behaalde kortingen zijn opgenomen van de overige inschrijvers, wordt daarmee...

Motiveringsplicht van de gunningsbeslissing

02-02-2022 | In de praktijk zien wij veel gunningsbeslissingen voorbij komen, die onvoldoende zijn gemotiveerd. De Nederlandse jurisprudentie laat een verdeeldheid zien in de mate waarin de aanbestedende dienst de...

Nadere toelichting geven op een inschrijving

28-01-2022 | Het komt herhaaldelijk voor dat een aanbesteder met een beoogde kandidaat vóór gunning van het werk, precontractueel contact heeft en een nadere toelichting wenst op de inschrijving. Een dergelijk onderhoud...

Gebreken in het werk na oplevering, en dan?

28-01-2022 | Hoewel het natuurlijk de bedoeling is dat een werk bij oplevering volmaakt is, is de werkelijkheid doorgaans anders. Vaak doen zich nog restgebreken voor die niet aan oplevering in de weg staan maar die...

Oppassen met garanties

01-12-2021 | Het afgeven van garanties is in Nederland gebruikelijk, zeker in de aannemerij. Paragraaf 22 UAV gaat er zelfs vanuit dat garanties worden verstrekt, en dat daarover in het bestek verdere details worden...

Voorschrijven materieel in strijd met RAW-systematiek

07-10-2021 | Enige tijd geleden ontving het Advies Centrum Aanbestedingen GWG (ACA GWG) van een ondernemer een klacht met betrekking tot een door een gemeente uitgeschreven aanbesteding voor een raamovereenkomst voor...

Evaluatiegesprek binnen de Alcateltermijn

07-10-2021 | Een afgewezen inschrijver heeft vaak behoefte aan een extra toelichting bij de motivering van de afwijzing. Die behoefte bestaat bijvoorbeeld omdat de motivering van de gunningsbeslissing summier is of...

Aannemers en de verzwaarde EV-maatregel kabelschade

07-10-2021 | Na het doen van de graafmelding ontvangen aannemers in toenemende mate bij de levering van de gebiedsinformatie ook standaard een Eis/Voorzorgsmaatregel (EV)-brief van de netbeheerder. Met de EV-brief...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21