Kwaliteit van bouwen (bijdrage in liber amicorum M.A.B. Chao-Duivis)

02-12-2019 | De laatste jaren zijn er wereldwijd opvallende incidenten geweest die met bouwkwaliteit van doen hadden. Zo stortte op 14 augustus 2018 in Genua de Ponte Morandi in, een tuibrug met enkelvoudige betonnen...

Risico-allocatie van PFAS houdend materiaal bij aanbestedingen

28-11-2019 | In bestekken wordt nog wel eens opgenomen dat de inschrijver eigenaar wordt van de vrijgekomen grond, waarbij de stortkosten voor rekening van de inschrijver komen. Doorgaans is dit niet zo’n probleem...

Bereidverklaring bankgarantie

19-11-2019 | Aanbestedende diensten vragen inschrijvers regelmatig vóór inschrijving om een bereidverklaring van een bank tot het verstrekken van een bankgarantie te overleggen. In een op 9 september 2019 gepubliceerde...

Energiezuinige nieuwbouw, maar geen windmolen

12-11-2019 | In een woningborggeschil heeft arbiter op 20 oktober 2019 uitspraak gedaan in een door verkrijgers tegen onderneemster aangespannen zaak (geschilnummer 81.224).

Negatieve prijzen in een RAW inschrijvingsstaat – NOOT

01-11-2019 | Na een eerder kort geding vonnis van de voorzieningenrechter te Maastricht ten aanzien van de toelaatbaarheid van negatieve bedragen in een RAW inschrijvingsstaat is er recent een tweede kort geding...

More is more, lijkt de nieuwe slagzin bij aanbestedingsstukken

29-10-2019 | Het oude adagium ‘less is more’ lijkt lang en breed verlaten. Wie naar hedendaagse aanbestedingsstukken en bouwcontracten kijkt ziet dat ‘more is more’ de nieuwe slagzin is geworden.

Hoe kan ik als (hoofd)aannemer het risico van ketenaansprakelijkheid beperken?

29-10-2019 | De ketenaansprakelijkheidsregeling heeft als doel te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van de uitbesteding van het werk bij de afdracht van loonheffingen.

Wezenlijke wijziging tijdens de uitvoering

29-10-2019 | Na een gehouden aanbesteding kan de scope van een werk gedurende de uitvoering door allerlei omstandigheden ingrijpend wijzigen. Maar is een dergelijke ingrijpende scope wijziging wel toegestaan? Of moet...

Retentierecht

22-10-2019 | Het retentierecht is een in de wet geregeld, sterk zekerheidsrecht van een schuldeiser. Het recht geeft hem de mogelijkheid om een zaak van een ander onder zich te houden totdat diegene zijn verplichtingen...

Vergeet de inschrijvingsstaat niet

04-10-2019 | Bij een aanbesteding van een raamovereenkomst wordt in de aanbestedingsleidraad gevraagd om bij inschrijving zowel een volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsbiljet als ook een inschrijvingsstaat...

Energietransitie: de knop moet om

25-09-2019 | Dat Nederland in het kader van de energietransitie voor een enorme uitdaging staat is iedereen in de bouwketen inmiddels wel duidelijk. Op welke manier deze uitdaging vorm zal krijgen, is nog niet helemaal...

Contractuele perikelen

09-09-2019 | Het correct sluiten van overeenkomsten is en blijft lastig. Onvolledige of voor meerdere uitleg vatbare bepalingen kunnen lelijk uitpakken, zeker als je verwacht een sluitende regeling te hebben gesloten....

Aanbesteden tijdens de vakantieperiode, mag dat?

16-08-2019 | Wettelijk gezien is er geen regel die verbiedt om voor of tijdens de vakantieperiode aan te besteden. De Gids Proportionaliteit zegt er wel iets over.

Opschorting in kader meerwerk; zaligmakend of risicovol?

15-08-2019 | Tussen opdrachtgevers en aannemers bestaat vaak discussie over de vergoeding van het door de aannemer uit te voeren dan wel uitgevoerde meerwerk. Eén van de middelen die de aannemer ten dienste staat...

Bokashikuil inzet van zaak over aanbestedingsrecht

18-07-2019 | Werkzaamheden die tot de scope behoren van de raamovereenkomst, mogen niet vrijelijk worden verstrekt aan andere partijen dan de raamcontractant. Dat is een algemeen uitgangspunt dat breed wordt onderschreven....

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23