Frustreren retentierecht

04-06-2013 | In een uitspraak van de Raad van Arbitrage van 12 april 2013 (nr. 34.396) hebben arbiters geoordeeld over het door een aanneemster uitgeoefende retentierecht dat door de opdrachtgever bewust werd gefrustreerd....

Verjaringsperikelen

23-05-2013 | Een juridisch heikel punt is verjaring van rechtsvorderingen. Vorderingen tot correcte nakoming van een overeenkomst, of tot schadevergoeding verjaren in de regel vijf jaar na het ontstaan daarvan. Verjaringstermijnen...

Uitleg kortingsregeling

09-04-2013 | Appèlarbiters bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) hebben bij vonnis van 5 februari 2013 (geschilnummer 71.787, in eerste aanleg geschilnummer 31.219) in een hoger beroep procedure tegen een gedeeltelijk...

Pro forma aanhangig maken

19-03-2013 | Bij vonnis van 22 januari 2013 (geschilnummer 30.314) kwam arbiter te oordelen over een procedure met een vaker voorkomend, maar nog steeds bijzonder verloop. De inzet van het geschil zelf is niet heel bijzonder.

Vrijwaring

16-01-2013 | Eén van de meest voorkomende processuele incidenten is de vrijwaring. De vrijwaring in civiele procedures berust op de artikelen 210-216 Rv. Artikel 1045 leden 2-4 Rv. bepalen voor arbitrale procedures...

Matiging van korting

19-12-2012 | In een uitspraak van 19 oktober 2012 komen appèlarbiters te oordelen over een zaak waarin aanneemster het restant van de aanneemsom vordert en opdrachtgeefster aanspraak maakt op de contractuele korting...

Verwijzing naar eigen algemene voorwaarden bij inschrijving

19-12-2012 | Een voorgedrukte verwijzing op een aanbiedingsbrief naar de algemene voorwaarden van de inschrijver leidt bij een aanbesteding op basis van de bestaande jurisprudentie doorgaans tot ongeldigheid van die...

Tegengaan beroep op zekerheid: het blijft lastig

23-10-2012 | Een veel voorkomend civiel of arbitraal kort geding is de procedure waarin een aannemer zijn opdrachtgever ervan tracht te weerhouden om de door de aannemer gestelde zekerheid in te roepen. Zo ook de zaak...

Korting en werkdagen

16-10-2012 | Op grond van paragraaf 42 lid 3 UAV kan geen korting worden opgelegd voor na de oplevering verstreken dagen die geen werkdag zijn. Opdrachtgever en aannemer discussiëren bij een opgelegde korting regelmatig...

Opzegging aannemingsovereenkomst

02-10-2012 | De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de aannemingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Dat volgt uit artikel 7:764 BW en overigens ook uit paragraaf 14 lid 7 UAV (beëindiging door opdrachtgever...

Perikelen bij procederen als VvE

15-08-2012 | In de onderhavige kwestie is sprake van een geschil over een “vernieuwbouwd” monument. Dit pand bestaat uit een hoofd-VvE, en vier onder-VvE’s (index 1: woningen, index 2: bedrijfsruimten, index...

Overgangsrecht titel 12 Boek 7 BW

18-07-2012 | De onderhavige kwestie heeft betrekking op een aannemingsovereenkomst in regie tot het – kort gezegd – realiseren van een bedrijfswoning met bedrijfshal en daarin meer specifiek een vloeistofdichte...

Eisende partij kan spoedeisend belang kwijtraken

05-06-2012 | Dat voor het starten van een kort gedingprocedure een spoedeisend belang vereist is zal bij velen bekend zijn; een eisende partij heeft in ieder geval spoedeisend belang indien van haar niet kan worden...

Doordacht plan van aanpak

27-04-2012 | Gunning op de laagste prijs komt steeds minder voor bij aanbestedingen. In de aanloop naar de nieuwe (maar volgens sommigen al achterhaalde) aanbestedingswet is wel gesteld dat het gunningcriterium ‘economisch...

Bereidverklaring overleggen

24-04-2012 | Aanbestedende diensten vragen inschrijvers regelmatig voor inschrijving een bereidverklaring van een bank voor een te verstrekken bankgarantie te overleggen. In een recente uitspraak van de rechtbank Zwolle...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21