Verwijzing naar eigen algemene voorwaarden bij inschrijving

Een voorgedrukte verwijzing op een aanbiedingsbrief naar de algemene voorwaarden van de inschrijver leidt bij een aanbesteding op basis van de bestaande jurisprudentie doorgaans tot ongeldigheid van die inschrijving. De inschrijving zal als voorwaardelijke inschrijving onverbiddelijk worden uitgesloten. Helmy Coenen, adviseur GWW bij Cumela, zette dit helder uiteen in zijn column “in kort bestek” in de December 2011 editie van Grondig.

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof

Op basis van een recente gerechtelijke uitspraak van de rechtbank Zwolle van 13 december 2011 (LJN: BU7691) kan echter worden gesteld dat een standaardverwijzing naar algemene voorwaarden op een aanbiedingsbrief niet per definitie een ongeldige inschrijving tot gevolg heeft. Deze uitspraak is overigens in lijn met een niet geupliceerde uitspraak van de Rechtbank Utrecht van 27 juli 2007 (KG ZA 07-577).

In de kwestie die speelde bij de rechtbank Zwolle vermeldde het programma van eisen dat de algemene voorwaarden van de aanbestedende dienst nadrukkelijk van toepassing zijn, dat het indienen van een inschrijving inhoudt dat de inschrijver met die algemene voorwaarden akkoord gaat en dat toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de inschrijver uitdrukkelijk is uitgesloten. De rechtbank stelt vast dat cumela lid Berkhof Transport in haar aanbiedingsbrief de algemene voorwaarden van de aanbestedende dienst niet nadrukkelijk van de hand heeft gewezen. Van belang is dan artikel 6:225 lid 3 BW. Dit wetsartikel bepaalt dat indien aanbod (de aanbestedingsprocedure) en aanvaarding (de inschrijving van Berkhof) beide naar algemene voorwaarden verwijzen, aan de tweede verwijzing geen werking toe komt indien bij de tweede verwijzing niet nadrukkelijk de eerste verwijzing van de hand is gewezen. De rechtbank Zwolle oordeelt dat artikel 6:225 lid 3 BW tot geen andere conclusie kan leiden dan dat de algemene voorwaarden van Berkhof Transport niet van toepassing zijn.

Daar komt bij dat Berkhof, blijkens haar inschrijving, de voorwaarden van de aanbestedende dienst heeft geaccepteerd door enerzijds ondertekening van de zogeheten conformiteitenlijst, anderzijds door het enkele doen van een inschrijving.

De inschrijving van Berkhof was dan ook ten onrechte als voorwaardelijke inschrijving uitgesloten.

Conclusie: inschrijven met een standaardverwijzing naar eigen algemene voorwaarden is bijzonder risicovol, maar onder bepaalde omstandigheden behoeft dit niet altijd tot een ongeldige inschrijving te leiden. Raadpleeg bij een ongeldigverklaring uw Cumela adviseur of een jurist.