Voorwaardelijke inschrijving bij een RAW bestek?

24-11-2015 | Uit deze uitspraak van het Hof Den Haag blijkt wederom dat inschrijven in strijd met de RAW systematiek, in dit geval het niet opnemen van alle kosten in de eenheidsprijs conform artikel 01.01.03 lid 02...

Geen ISO of VCA certificaat, geen probleem

11-11-2015 | Een inschrijver die niet beschikt over een kwaliteitscertificaat zoals bijvoorbeeld een VCA of ISO certificaat, terwijl daar in de aanbestedingsstukken wel om wordt gevraagd, is niet kansloos in die aanbestedingsprocedure....

Meerwerk vooraf melden

05-11-2015 | Meerwerk wordt alleen vergoed wanneer het tijdig gemeld is en ook is opgedragen. In vrijwel alle voorwaarden in de bouw is zo’n regeling opgenomen. Toch gaat het in de praktijk nog vaak mis met deze...

Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

26-10-2015 | Op 25 juni 2014 is het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen gepubliceerd. Naar aanleiding van deze publicatie hebben diverse partijen hun reactie en analyse op dit wetsvoorstel gegeven. Op 18...

Best Value Procurement – de rechtspraak

15-10-2015 | Veel rechtspraak omtrent Best Value Procurement (prestatie inkoop) is er nog niet. De teller komt over de afgelopen drie jaar niet uit boven de tien (gepubliceerde) uitspraken. Eens te meer interessant...

Beoordeling plannen van aanpak

22-09-2015 | Bij aanbestedingen met als gunningscriterium de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) zien in de (juridische) praktijk bijzonder veel klachten van inschrijvers op de door of namens opdrachtgever...

Faillissement einde verhaal?

17-09-2015 | Een faillissement van een uitvoerende partij veroorzaakt bij de andere contractspartij vaak grote problemen, vooral wanneer het werk gebrekkig is uitgevoerd. Claims op de failliete partij vallen in de...

Stelposten RAW bestek onbedoeld aangepast

08-09-2015 | In onderhavige uitspraak waren in de door de aanbestedende dienst ter beschikking gestelde RAW inschrijvingsstaat twee stelposten vastgesteld met elk een bedrag van € 5.000,-. Bij het invoeren van een...

Juridische gevolgen graafschade

07-09-2015 | Sinds de inwerkingtreding van de WION (Wet Informatie–uitwisseling ondergrondse netten, ook de wel de Grondroerdersregeling genoemd) heeft de preventie van graafschade een formeel kader gekregen. Naar...

Aanbestedingsuitspraken

04-09-2015 | Maandelijks worden er zo’n vijftien tot twintig aanbestedingsuitspraken gepubliceerd van de verschillende rechtbanken in Nederland. Het is voor de aannemerij vaak lastig om deze stroom aan jurisprudentie...

De ernstige beroepsfout, rechtsbescherming en de rechtsontwikkeling in aanbestedingszaken

12-08-2015 | De rechtsbescherming in aanbestedingzaken is vooral een zaak van rechters in eerste aanleg. Veel zaken starten en eindigen met een vonnis in kort geding. Het aantal zaken waarin hoger beroep wordt ingesteld...

De ernstige beroepsfout, rechtsbescherming en de rechtsontwikkeling in aanbestedingszaken

27-07-2015 | De rechtsbescherming in aanbestedingzaken is vooral een zaak van rechters in eerste aanleg. Veel zaken starten en eindigen met een vonnis in kort geding. Het aantal zaken waarin hoger beroep wordt ingesteld...

Cessie van onderhanden werk en aansprakelijkheidsverdeling

14-07-2015 | Bij vonnis van 10 juni 2015 (geschilnummer 71.946) hebben appèlarbiters uitspraak gedaan in een kwestie tussen een particuliere opdrachtgever en een cessionaris, een 100% dochtermaatschappij van de door...

Of gelijkwaardig

02-07-2015 | In de aanbestedingspraktijk gebeurt het nog steeds heel regelmatig dat de aanbestedende dienst bij de technische omschrijving van het aan te besteden werk verwijst naar specifieke merken. De aanbestedende...

UAV van toepassing? Vergeet de wet niet!

01-07-2015 | Aannemend Nederland is zeer vertrouwd met de UAV-89 en raakt steeds meer vertrouwd met de UAV-2012. Een vaak voorkomende misvatting is dat deze bepalingen tezamen met de aannemingsovereenkomst het enige...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23