Standaard RAW 2015

De RAW systematiek is al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw een begrip in de GWW sector. Iedere vijf jaar wordt een herziene en geactualiseerde versie van deze sytematiek uitgegeven in een nieuwe RAW Standaard. Eind januari is tijdens de Infratech de nieuwe Standaard RAW 2015 gepresenteerd. Met 250 extra pagina’s wederom een dikkere uitgave dan de vorige.

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof

Belangrijkste juridische wijziging is dat de RAW 2015 is aangepast aan de UAV 2012 ten opzichte van de UAV 1989. De UAV zijn nog altijd de meest gebruikte algemene voorwaarden bij GWW werken en behouden aldus een prominente juridische rol. Ook een belangrijke en welkome aanpassing is dat in hoofdstuk 70 van de RAW 2015 beeldbestekken officieel zijn opgenomen en ook is de RAW raamovereenkomst geactualiseerd en meer toegesneden op de praktijk. Verder moet worden vastgesteld dat de juridische wijzigingen in feite beperkt blijven en dat aanpassingen met name zien op de uitvoering. Zo zijn een aantal nieuwe (deel-)hoofdstukken opgenomen (bijvoorbeeld kleinschalige baggerwerken, gladheidsbestrijding, en funderingsconstructies), zijn bepaalde deelhoofdstukken geactualiseerd (zoals riolering en asfaltverhardingen) en zijn er wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van (onder meer) de hoofdstukken groenvoorzieningen en bemalingen.

Niet gesleuteld is aan het in de RAW 2010 geïntroduceerde uitgangspunt van artikel 01.01.03 lid 02 dat indien in één of meerdere eenheidsprijzen niet alle kosten voor het tot stand brengen van de resultaatsverplichting zijn opgenomen, dit op grond van artikel 01.01.04 lid 03 leidt tot een ongeldige inschrijving.

Dit betekent voor inschrijvers dat ook met de RAW 2015 nog altijd bijzonder goed moet worden opgelet dat geen eenheidsprijzen worden gehanteerd die veel te laag c.q. irreëel zijn. Dat leidt blijkens vaste rechtspraak zonder meer tot ongeldigheid. Diezelfde rechtspraak toont evenwel dat inschrijvers nog altijd met grote regelmaat struikelen over artikel 01.01.03 lid 02. Enkele voorbeelden uit recente rechtspraak die ook onder de RAW 2015 (in beginsel) leiden tot ongeldigheid zijn: het schrappen of wijzigen van besteksposten, het opvoeren van nul euro voor posten waar wel kosten voor gemaakt moeten worden zoals “vervoeren containers” en “opruimen werkterrein”, het verdisconteren of schuiven met kosten over verschillende besteksposten, het opnemen van een korting in de eenheidsprijs (korting wordt gegeven bij de “eenmalige kosten”) en het simpelweg achterwege laten van wel te maken kosten. Genoemde voorbeelden uit de rechtspraak laten zien dat inschrijvers zeker niet te luchtig moeten denken over de toets van artikel 01.01.03 lid 02 uit de RAW Standaard.