Nieuw rolreglement Raad van Arbitrage voor de Bouw

Per 1 januari 2015 heeft de Raad een nieuw rolreglement. Aanleiding daarvoor is de inwerkingtreding van de nieuwe Arbitragewet en de wens voor enige vorm van modernisering. Een aantal vernieuwingen verdient de aandacht.

Bard van Veen advocaat bij Severijn Hulshof

Zo bestaat thans de mogelijkheid om processtukken (zonder bijlagen) ook per e-mail in te dienen. Ook bij gewone arbitrale procedures is thans bepaald dat re- en dupliek niet langer automatisch volgen. Het scheidsgerecht beoordeelt of een zaak daarvoor in aanmerking komt, of dat direct een mondelinge behandeling volgt. Als de eisende partij na eis en antwoord een mondelinge behandeling wil doet zij er goed aan om direct het verweer van de gedaagde partij zo volledig mogelijk te behandelen. Als de eisende partij toch wenst te repliceren dient zij dat binnen één week na de mededeling dat geen re- en dupliek zal worden ingediend, kenbaar te maken; het scheidsgerecht beslist echter.

Gewezen wordt op de per processtuk variërende indieningstermijnen en de strenge voorwaarden voor verlenging daarvan. Als een partij meent vanwege zwaarwegende redenen in aanmerking te komen voor termijnverlenging dient een deugdelijk gemotiveerd verlengingsverzoek uiterlijk twee weken vóór afloop van de lopende termijn bij de Voorzitter te worden ingediend.

Specifiek voor een consument-wederpartij is bepaald dat deze ofwel door de Raad ofwel de ondernemer bij aangetekende brief een termijn van één maand moet worden gegund om aan te geven of zij al dan niet akkoord gaat met beslechting van het geschil door arbitrage, tenzij deze vraag al eerder aan de consument is voorgelegd. Deze bepaling geldt voor nieuwe algemene voorwaarden van de ondernemer vanaf 1 januari 2015 en voor bestaande per 1 januari 2016.