Dreigen met uitsluiting

Aanbestedende diensten die inschrijvers dreigen met uitsluiten van deelname aan toekomstige onderhandse aanbestedingen als de inschrijver een Kort Geding tegen een voorlopige gunningsbeslissing aanhangig wenst te maken. Het is tegenwoordig schering en inslag. Die dreigementen worden ook geuit als de ondernemer voornemens is meerwerkvorderingen in te dienen, stagnatieclaims aankondigt of duidelijk maakt dat een (arbitrale) bodemprocedure over (bijvoorbeeld) uitvoeringsaspecten van het werk zal worden gestart. Uit een opvallend vonnis van de rechtbank Den Bosch van 14 april 2015 ECLI:NL:RBOBR:2015:2162 kan worden afgeleid dat de Voorzieningenrechter meent dat hier paal en perk aan gesteld moet worden.

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof

Klagend inschrijver heeft per e-mail aan de aanbestedende dienst tweemaal vastgelegd dat de Gemeente Eindhoven gedreigd heeft met uitsluiting van deelname aan onderhandse aanbestedingen als klagend inschrijver een Kort Geding zou starten. De dreigementen waren door de aanbesteder niet schriftelijk geuit, maar aanbesteder heeft de mails van inschrijver – waarin de dreigementen zijn vastgelegd – ook niet (schriftelijk) betwist.

De Voorzieningenrechter heeft ter zitting aan de persoon die namens de Gemeente de bedreigingen zou hebben geuit én aan beide advocaten van de Gemeente Eindhoven om opheldering gevraagd. Dit met effect.

De zitting is geschorst en na hervatting van de zitting hebben de Gemeente Eindhoven en haar advocaten verklaard dat de mededelingen van de desbetreffende betrokkene onterecht waren. Daaruit blijkt aldus dat de Gemeente toegeeft dat de bedreigingen daadwerkelijk zijn geuit. Dat blijkt ook uit het feit dat de Gemeente verder heeft verklaard dat aan die dreigementen geen gevolg zal worden gegeven.

Hoewel de dreigementen feitelijk buiten het daadwerkelijke geschil staan, heeft de Voorzieningenrechter toch gemeend de dreigementen aan de kaak te moeten stellen en dit ook nog eens vast te leggen in het Vonnis.