Retentierecht

21-01-2014 | Een populair zekerheidsrecht voor aannemers is het retentierecht. Als een aanemer niet wordt betaald voor diens werkzaamheden, kan hij in beginsel het werk onder zich houden om zo zekerheid voor de betaling...

De inschrijver dient de verschillende kosten op te nemen onder de daarvoor bestemde kostenplaatsen

19-12-2013 | Het komt in de praktijk nog regelmatig voor dat inschrijvers bepaalde eenheidsprijzen zeer laag prijzen of op “0” stellen om in aanmerking te komen voor een opdracht. Op basis van de Standaard RAW...

Een processueel zoekplaatje over een dreigende verjaring

04-12-2013 | Bij scheidsrechterlijk eindvonnis in appèl d.d. 12 november 2013 (geschilnummer 71.774) heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouw in een langlopende procedure uiteindelijk ook een oordeel kunnen vellen...

Contractueel bedongen rente in de gevarenzone?

15-10-2013 | In veel aannemingsovereenkomsten en algemene voorwaarden staan afspraken opgenomen over de verschuldigdheid van rente bij te late betaling. Bijvoorbeeld dat na het verstrijken van de betalingstermijn een...

Verzwegen gebreken

09-10-2013 | Een bijzondere bepaling in titel 1 Boek 7 BW, handelend over de aannemingsovereenkomst, is artikel 7:762 BW. Dit artikel bepaalt dat de aansprakelijkheid van de aannemer voor hem bekende verborgen gebreken...

De nieuwe Leegstandwet

04-09-2013 | Het huidige kabinet treft verschillende maatregelen om de stagnatie op de woningmarkt te verhelpen. Eén van deze maatregelen ziet op het verruimen van de mogelijkheden en het vergemakkelijken van tijdelijke...

Hoofdbestanddelen referentiewerk

03-09-2013 | In uitspraken van onder meer de rechtbank Arnhem, Maastricht en Zwolle is geoordeeld dat de hoofdbestanddelen van een aan te besteden werk beschreven staan in de algemene omschrijving van de werkzaamheden...

Belendingenschade door aanleg tijdelijke voorziening

20-06-2013 | Regelmatig worden discussies gevoerd tussen aannemers en eigenaren over belendingenschade. Eén van deze discussies heeft geleid tot het tussenarrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 4 juni...

Frustreren retentierecht

04-06-2013 | In een uitspraak van de Raad van Arbitrage van 12 april 2013 (nr. 34.396) hebben arbiters geoordeeld over het door een aanneemster uitgeoefende retentierecht dat door de opdrachtgever bewust werd gefrustreerd....

Verjaringsperikelen

23-05-2013 | Een juridisch heikel punt is verjaring van rechtsvorderingen. Vorderingen tot correcte nakoming van een overeenkomst, of tot schadevergoeding verjaren in de regel vijf jaar na het ontstaan daarvan. Verjaringstermijnen...

Nieuwe Leegstandwet biedt kansen!

17-04-2013 | Op 26 maart 2013 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel tot wijziging van de Leegstandwet. Het wetsvoorstel ligt nu ter goedkeuring voor aan de Eerste Kamer en zal naar verwachting op 1 juli...

Uitleg kortingsregeling

09-04-2013 | Appèlarbiters bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) hebben bij vonnis van 5 februari 2013 (geschilnummer 71.787, in eerste aanleg geschilnummer 31.219) in een hoger beroep procedure tegen een gedeeltelijk...

Pro forma aanhangig maken

19-03-2013 | Bij vonnis van 22 januari 2013 (geschilnummer 30.314) kwam arbiter te oordelen over een procedure met een vaker voorkomend, maar nog steeds bijzonder verloop. De inzet van het geschil zelf is niet heel bijzonder.

Vrijwaring

16-01-2013 | Eén van de meest voorkomende processuele incidenten is de vrijwaring. De vrijwaring in civiele procedures berust op de artikelen 210-216 Rv. Artikel 1045 leden 2-4 Rv. bepalen voor arbitrale procedures...

Matiging van korting

19-12-2012 | In een uitspraak van 19 oktober 2012 komen appèlarbiters te oordelen over een zaak waarin aanneemster het restant van de aanneemsom vordert en opdrachtgeefster aanspraak maakt op de contractuele korting...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17