Traject beter aanbesteden

De Aannemersfederatie en MKB INFRA hebben hard gestreden om een aantal knelpunten voor MKB bedrijven in de praktijk van het aanbestedingsproces onder de aandacht te brengen van de politiek. Tijdens de evaluatie van de Aanbestedingswet, in een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer en tijdens een toelichting in een hoorzitting is de Tweede Kamer nadrukkelijk gewezen op een aantal praktijkproblemen. Zo is gewezen op het clusteren van opdrachten, de voorfinancieringsrol van het MKB en de stijgende tenderkosten.

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof

De minister van economische zaken heeft geconstateerd dat de ervaren problemen niet zitten in de wet zelf, maar in de toepassing van de aanbestedingsregels. De evaluatie en de daarna gevoerde gesprekken met alle partijen gaven aan dat er grote behoefte is aan betere communicatie tussen aanbestedende diensten en ondernemers. Daarop heeft de minister het voornemen uitgesproken om in te zetten op het verbeteren van de kwaliteit van aanbestedingen, met als werktitel ‘traject beter aanbesteden’. Aanbestedende diensten en ondernemers gaan landelijk en regionaal de dialoog aan met als doel om zélf de komende jaren afspraken te maken en concrete acties uit te voeren en zo te zorgen voor verbetering van de aanbestedingspraktijk. Speerpunten daarbij zijn het verbeteren van de beeldvorming rondom aanbesteden, het verbeteren van kennis en kennisuitwisseling en meer aandacht voor het beroep van de inkoper. De afspraken, voorstellen of visies die per regio worden gemaakt, worden vastgelegd in een akkoord waarin iedere partij binnen zijn eigen verantwoordelijkheid stappen zet.

De verantwoordelijkheid wordt door de minister dus bij de marktpartijen gelegd. In het kader van herstel van wederzijds vertrouwen en meer onderling begrip valt dit alleszins te begrijpen, maar als jurist zet ik toch ook vraagtekens. De overheid is immers de wetgevende macht en dient te zorgen voor wetgeving. En als de toepassing van die wetgeving knellende discussies oplevert, dan is het zaak om vanuit de overheid richting of toelichting te geven. Vanuit het oogpunt van het MKB zou ik menen dat partijen er toch erg bij gebaat zouden zijn als er nu reeds concrete sturing vanuit de overheid was gekomen op de belangrijkste knelpunten. Zo voorzie ik de komende periode nog heel veel discussie ontstaan ten aanzien van het clusteren. En ook is er geen duidelijke beweging zichtbaar vanuit de overheid ten aanzien van het voorstel vanuit de MKB praktijk voor een proportionele vergoedingssytematiek van tenderkosten. Vergelijk het boekje  “Contract op Maat” van MKB INFRA.