Verkeerde fictieve hoeveelheden

Het bij een aanbesteding verkeerd invullen van fictieve hoeveelheden in een RAW inschrijfstaat, levert dat een ongeldige inschrijving op of is er sprake van een gebrek dat voor herstel in aanmerking komt? Deze kwestie is aan de orde gekomen bij de rechtbank Utrecht. (ECLI:NL:RBMNE:2016:4335)

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof

Bij een aanbesteding van een raamovereenkomst voor het maaien van waterplanten zijn bij de Nota van Inlichtingen besteksposten toegevoegd, met een fictieve hoeveelheid van één. Deze besteksposten zagen op aanvoeren, verplaatsen en afvoeren van materieel (een telescoopkraan en vrachtwagen). Een aangepaste inschrijfstaat werd aan inschrijvers verstrekt. Eén van de inschrijvers gebruikte een eigen inschrijfstaat en nam de hoeveelheden van de aanvullende besteksposten verkeerd over. In plaats van de opgegeven hoeveelheid één werd een hoeveelheid van vier ingevuld.

Dit betekent dat met deze inschrijving is afgeweken van hetgeen is uitgevraagd. De inschrijving is daarmee onvergelijkbaar met de overige inschrijvingen en moet in beginsel dan ook als ongeldig terzijde worden gelegd. De aanbestedende dienst voerde evenwel aan dat sprake is van een kennelijke materiële fout die eenvoudig kan worden rechtgezet. Aangevoerd werd dat de bij aanbesteding genoemde fictieve hoeveelheden bij de uitvoering geen rol meer spelen. Slechts de ingevulde eenheidsprijzen tellen dan nog. De eenheidstarieven waarmee is ingeschreven zijn door het herstel van de verkeerd ingevulde hoeveelheden niet gewijzigd en dus zou herstel van de foutieve hoeveelheden volgens de Gemeente zijn toegestaan. De Voorzieningenrechter oordeelt dat niet zonder meer kan worden aangenomen dat hetzelfde eenheidstarief zou zijn gehanteerd als van de juiste (lagere) hoeveelheid was uitgegaan. Een lagere hoeveelheid kan immers, ook als het slechts een fictieve hoeveelheid is, van invloed zijn op het aangeboden tarief. Daarbij achtte de Voorzieningenrechter van belang dat aannemelijk is dat de kosten bij een hoeveelheid van vier keer (de)mobiliseren/verplaatsen van het materieel lager zijn dan bij één keer (de)mobiliseren/verplaatsen. Immers, wanneer je deze werkzaamheden meerdere keren uitvoert levert dit niet alleen efficiencyvoordelen op, maar zal er ook leiden dat de verhuurder van het materieel gunstigere prijzen zal afgeven. En dit zal door de inschrijver worden verdisconteerd in de af te geven eenheidsprijs. De foutieve hoeveelheden mochten aldus niet worden hersteld en de inschrijving werd ongeldig verklaard.