Aanbesteden tijdens de vakantieperiode, mag dat?

Het komt nog regelmatig voor dat vlak voor of tijdens de bouwvak of het Kerstreces aanbestedingen in de markt worden gezet. Bij inschrijvers is er in die periode sprake van personele onderbezetting en dus een tekort aan tendercapaciteit. Dat leidt tot onbegrip en frustratie. De vraag is of aanbesteden tijdens deze vakantieperiodes is toegestaan?

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof

Wettelijk gezien is er geen regel die verbiedt om voor of tijdens de vakantieperiode aan te besteden. In voorschrift 3.6 van de Gids Proportionaliteit is evenwel opgenomen dat het proportioneel is om tijdens de vakantieperiode de wettelijke aanbestedingstermijn te verlengen met een periode die gelijk staat aan de duur van de vakantieperiode. Als logische reden wordt vermeldt dat er dan sprake is van optimale marktwerking en de rechtsbescherming wordt niet onnodig ingeperkt. Het is goed om te weten dat grote marktpartijen zoals RWS en ProRail dit voorschrift eerbiedigen. Daarbij geven zij aan dat een aanbestedingsreces in hun eigen voordeel is, omdat anders het risico bestaat dat kwalitatief minder goede inschrijvingen ontvangen worden. Aanbestedende diensten die een aanbestedingsreces niet eerbiedigen kan gewezen worden op het voorschrift uit de Gids Proportionaliteit en het beleid van andere (grote) marktpartijen.