Verkrijgen van informatie

04-02-2020 | Voor het bepalen van de eigen juridische positie is informatie nodig. Veelal beschikt men zelf over – bijvoorbeeld – een contract en kan op grond daarvan beargumenteerd worden dat een contractspartij...

Stikstof en PFAS: wiens (contractuele) probleem?

08-01-2020 | Het kan niemand ontgaan zijn. De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 29 mei 2019 die het PAS buiten spel zette, omdat Europese regelgeving vereist dat bij stikstof...

Instorting bedrijfspand na sneeuwval: constructiefout? – Noot

03-01-2020 | Na hevige sneeuwval stort het dak van het bedrijfspand van een opdrachtgever in. De onderhavige zaak ziet op het geschil tussen deze opdrachtgever en zijn aannemer over vergoeding van de daardoor geleden...

Omzeteisen bij aanbesteding

03-01-2020 | Het afgelopen jaar zien wij bij aanbestedingen steeds vaker omzeteisen als geschiktheidseis voorbijkomen. Er moet dan over de voorgaande drie jaren aantoonbaar een minimale omzet zijn gerealiseerd om te...

Kwaliteit van bouwen (bijdrage in liber amicorum M.A.B. Chao-Duivis)

02-12-2019 | De laatste jaren zijn er wereldwijd opvallende incidenten geweest die met bouwkwaliteit van doen hadden. Zo stortte op 14 augustus 2018 in Genua de Ponte Morandi in, een tuibrug met enkelvoudige betonnen...

Risico-allocatie van PFAS houdend materiaal bij aanbestedingen

28-11-2019 | In bestekken wordt nog wel eens opgenomen dat de inschrijver eigenaar wordt van de vrijgekomen grond, waarbij de stortkosten voor rekening van de inschrijver komen. Doorgaans is dit niet zo’n probleem...

Bereidverklaring bankgarantie

19-11-2019 | Aanbestedende diensten vragen inschrijvers regelmatig vóór inschrijving om een bereidverklaring van een bank tot het verstrekken van een bankgarantie te overleggen. In een op 9 september 2019 gepubliceerde...

Energiezuinige nieuwbouw, maar geen windmolen

12-11-2019 | In een woningborggeschil heeft arbiter op 20 oktober 2019 uitspraak gedaan in een door verkrijgers tegen onderneemster aangespannen zaak (geschilnummer 81.224).

Negatieve prijzen in een RAW inschrijvingsstaat – NOOT

01-11-2019 | Na een eerder kort geding vonnis van de voorzieningenrechter te Maastricht ten aanzien van de toelaatbaarheid van negatieve bedragen in een RAW inschrijvingsstaat is er recent een tweede kort geding...

More is more, lijkt de nieuwe slagzin bij aanbestedingsstukken

29-10-2019 | Het oude adagium ‘less is more’ lijkt lang en breed verlaten. Wie naar hedendaagse aanbestedingsstukken en bouwcontracten kijkt ziet dat ‘more is more’ de nieuwe slagzin is geworden.

Hoe kan ik als (hoofd)aannemer het risico van ketenaansprakelijkheid beperken?

29-10-2019 | De ketenaansprakelijkheidsregeling heeft als doel te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van de uitbesteding van het werk bij de afdracht van loonheffingen.

Wezenlijke wijziging tijdens de uitvoering

29-10-2019 | Na een gehouden aanbesteding kan de scope van een werk gedurende de uitvoering door allerlei omstandigheden ingrijpend wijzigen. Maar is een dergelijke ingrijpende scope wijziging wel toegestaan? Of moet...

Retentierecht

22-10-2019 | Het retentierecht is een in de wet geregeld, sterk zekerheidsrecht van een schuldeiser. Het recht geeft hem de mogelijkheid om een zaak van een ander onder zich te houden totdat diegene zijn verplichtingen...

Vergeet de inschrijvingsstaat niet

04-10-2019 | Bij een aanbesteding van een raamovereenkomst wordt in de aanbestedingsleidraad gevraagd om bij inschrijving zowel een volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsbiljet als ook een inschrijvingsstaat...

Energietransitie: de knop moet om

25-09-2019 | Dat Nederland in het kader van de energietransitie voor een enorme uitdaging staat is iedereen in de bouwketen inmiddels wel duidelijk. Op welke manier deze uitdaging vorm zal krijgen, is nog niet helemaal...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20