Schipbreuk

28-01-2015 | Bij vonnis van 14 januari 2015 (geschilnr. 34.615) hebben arbiters zich uitgelaten over het verzoek van aanneemster tot vergoeding van gesteld meerwerk, althans bijbetaling. De opdracht had betrekking...

Uitvoeringskosten RAW bestek afgeprijsd op € 0,-

13-01-2015 | In onderhavig kort geding vonnis is voor het eerst geoordeeld over de geldigheid van een inschrijving op een RAW werk, waarbij in de inschrijfstaat de uitvoeringskosten door de inschrijver op nul euro...

Onaannemelijke aanbiedingen

08-01-2015 | Vaak geeft de uitkomst van aanbestedingen de concurrent aanleiding tot een typisch Nederlandse gedachte: “Waar doet hij het van?”. De concurrerende biedingen zijn dan zo scherp dat ze gewoon niet levensvatbaar...

Referentieverklaring

17-12-2014 | Bij aanbestedingen wordt bij de ingediende referentiewerken ook veelal gevraagd een referentieverklaring (tevredenheidsverklaring) over te leggen waaruit blijkt dat de opdrachtgever verklaart dat het werk...

“Wees kritisch en trek tijdig aan de bel”

12-12-2014 | Met de nieuwe Aanbestedingswet is een nieuw principe geïntroduceerd: ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), tenzij’. Hoofdregel is dat voor het gunningcriterium EMVI wordt gekozen, tenzij...

Afrekening van materialen

03-12-2014 | Bij vonnis van 4 november 2014 (geschilnr. 71.916) kwamen appèlarbiters te oordelen over een geschil tussen een hoofdaanneemster en een onderaanneemster ter zake door onderaanneemster te verrichten dakbedekkingswerkzaamheden....

Belangenverstrengeling

12-11-2014 | Het bij aanbesteding inschakelen van derden die betrokken zijn bij de voorbereiding van de aanbesteding of die later betrokken worden bij de beoordeling van de inschrijvingen leidt regelmatig tot klachten...

Echte bouwconsument al genoeg beschermd

03-11-2014 | Minister Blok van Wonen en Rijksdienst werkt aan de bouwkwaliteit. Onlangs is de internetconsultatie afgesloten over het ontwerp van het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’. Dit ontwerp...

Alsnog een uitnodiging bij onderhandse aanbesteding?

03-11-2014 | Een ondernemer die niet is uitgenodigd voor een aanbesteding waarin hij wel zeer geïnteresseerd is heeft veelal stevig de pee in. Een vraag die bij veel ondernemers in een dergelijk geval speelt is waarom...

Back to back

16-10-2014 | In onderaannemingsovereenkomsten wordt vaak gepoogd ‘back to back’ te contracteren. Kort gezegd wil de hoofdaannemer daarbij alle bedingen uit zijn overeenkomst met zijn opdrachtgever één op één...

Formaliteitenrecht?

27-09-2014 | In 2006 heb ik in een annotatie in Bouwrecht aanbestedingsrecht ‘formaliteitenrecht’ genoemd. Deze uitspraak is mij veelvuldig in aanbestedingszaken nagedragen, doorgaans daar waar ik zelf de marges...

Te laat is te laat

26-09-2014 | Aanbestedingsrecht is formaliteitenrecht; het gelijkheids- en het transparantiebeginsel brengen strikte handhaving van criteria en termijnen met zich. Dit blijkt wederom uit een uitspraak van de Voorzieningenrechter...

Verplicht debat bij abnormaal lage inschrijving

25-09-2014 | In de huidige markt, waarbij inschrijfsommen bij aanbesteding nog altijd heel stevig onder druk staan, komt het regelmatig voor dat een aanbestedende dienst toelichting vraagt bij een inschrijving omdat...

Schending transparantie vs. tijdig klagen

26-08-2014 | In advies 17, één van de eerste gepubliceerde adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts, werd geoordeeld dat een te late klacht van een inschrijver over onderdelen van de aanbestedingsprocedure...

Perikelen van onder- en overmaat

28-05-2014 | Bij uitspraak van 7 mei 2014 (RvA, geschilnr. 71.860) kwamen appèlarbiters te oordelen over een geschil op grond van een koop-/aannemingsovereenkomst conform de GIW-voorwaarden voor eengezinswoningen 2003.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20