Tenderned problematiek

22-12-2015 | Vanaf 1 juli 2017 wordt e-aanbesteden verplicht voor alle opdrachten boven de Europese drempelwaarden. Dat betekent alle communicatie, inclusief de inschrijving, elektronisch zal verlopen. De Vereniging...

Handreiking inschrijvers

14-12-2015 | Bij het aanbesteden van opdrachten moeten aanbestedende diensten het beginsel van proportionaliteit in acht nemen. Op grond van het Aanbestedingsbesluit, behorende bij de Aanbestedingswet 2012 is de Gids...

Maak heldere afspraken!

10-12-2015 | De wet geeft een ‘vangnetregeling’ voor die situaties waarin contracterende partijen geen duidelijke aanneemsom afspreken. Die regeling bestaat uit twee delen, welke ik aan de hand van een recent arrest...

Afrekening van regiewerkzaamheden

03-12-2015 | Bij arrest van 17 november 2015 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch in een – voor in eerste aanleg - langlopende kwestie een uitspraak gedaan (ECLI:NL:GHSHE:2015:4571). Deze kwestie handelt over...

Eenzijdig verlengen van een aanbestede opdracht, mag dat?

26-11-2015 | In beginsel mag een aanbesteder een gegund werk na afloop van de contractstermijn niet eenzijdig verlengen, tenzij het werk of de dienst niet verplicht (opnieuw) aanbesteed moet worden.

Voorwaardelijke inschrijving bij een RAW bestek?

24-11-2015 | Uit deze uitspraak van het Hof Den Haag blijkt wederom dat inschrijven in strijd met de RAW systematiek, in dit geval het niet opnemen van alle kosten in de eenheidsprijs conform artikel 01.01.03 lid 02...

Geen ISO of VCA certificaat, geen probleem

11-11-2015 | Een inschrijver die niet beschikt over een kwaliteitscertificaat zoals bijvoorbeeld een VCA of ISO certificaat, terwijl daar in de aanbestedingsstukken wel om wordt gevraagd, is niet kansloos in die aanbestedingsprocedure....

Meerwerk vooraf melden

05-11-2015 | Meerwerk wordt alleen vergoed wanneer het tijdig gemeld is en ook is opgedragen. In vrijwel alle voorwaarden in de bouw is zo’n regeling opgenomen. Toch gaat het in de praktijk nog vaak mis met deze...

Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

26-10-2015 | Op 25 juni 2014 is het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen gepubliceerd. Naar aanleiding van deze publicatie hebben diverse partijen hun reactie en analyse op dit wetsvoorstel gegeven. Op 18...

Best Value Procurement – de rechtspraak

15-10-2015 | Veel rechtspraak omtrent Best Value Procurement (prestatie inkoop) is er nog niet. De teller komt over de afgelopen drie jaar niet uit boven de tien (gepubliceerde) uitspraken. Eens te meer interessant...

Beoordeling plannen van aanpak

22-09-2015 | Bij aanbestedingen met als gunningscriterium de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) zien in de (juridische) praktijk bijzonder veel klachten van inschrijvers op de door of namens opdrachtgever...

Faillissement einde verhaal?

17-09-2015 | Een faillissement van een uitvoerende partij veroorzaakt bij de andere contractspartij vaak grote problemen, vooral wanneer het werk gebrekkig is uitgevoerd. Claims op de failliete partij vallen in de...

Stelposten RAW bestek onbedoeld aangepast

08-09-2015 | In onderhavige uitspraak waren in de door de aanbestedende dienst ter beschikking gestelde RAW inschrijvingsstaat twee stelposten vastgesteld met elk een bedrag van € 5.000,-. Bij het invoeren van een...

Juridische gevolgen graafschade

07-09-2015 | Sinds de inwerkingtreding van de WION (Wet Informatie–uitwisseling ondergrondse netten, ook de wel de Grondroerdersregeling genoemd) heeft de preventie van graafschade een formeel kader gekregen. Naar...

Aanbestedingsuitspraken

04-09-2015 | Maandelijks worden er zo’n vijftien tot twintig aanbestedingsuitspraken gepubliceerd van de verschillende rechtbanken in Nederland. Het is voor de aannemerij vaak lastig om deze stroom aan jurisprudentie...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22