De ernstige beroepsfout, rechtsbescherming en de rechtsontwikkeling in aanbestedingszaken

27-07-2015 | De rechtsbescherming in aanbestedingzaken is vooral een zaak van rechters in eerste aanleg. Veel zaken starten en eindigen met een vonnis in kort geding. Het aantal zaken waarin hoger beroep wordt ingesteld...

Cessie van onderhanden werk en aansprakelijkheidsverdeling

14-07-2015 | Bij vonnis van 10 juni 2015 (geschilnummer 71.946) hebben appèlarbiters uitspraak gedaan in een kwestie tussen een particuliere opdrachtgever en een cessionaris, een 100% dochtermaatschappij van de door...

Of gelijkwaardig

02-07-2015 | In de aanbestedingspraktijk gebeurt het nog steeds heel regelmatig dat de aanbestedende dienst bij de technische omschrijving van het aan te besteden werk verwijst naar specifieke merken. De aanbestedende...

UAV van toepassing? Vergeet de wet niet!

01-07-2015 | Aannemend Nederland is zeer vertrouwd met de UAV-89 en raakt steeds meer vertrouwd met de UAV-2012. Een vaak voorkomende misvatting is dat deze bepalingen tezamen met de aannemingsovereenkomst het enige...

Pas op: meerwerk!

29-05-2015 | Meerwerk, het komt in vrijwel elk project voor. Artikel 7:755 BW biedt de wettelijke grondslag voor de aanspraken op meerwerk. Vele standaardvoorwaarden in de bouw, waaronder de UAV, kennen ook bepalingen...

Dreigen met uitsluiting

21-05-2015 | Aanbestedende diensten die inschrijvers dreigen met uitsluiten van deelname aan toekomstige onderhandse aanbestedingen als de inschrijver een Kort Geding tegen een voorlopige gunningsbeslissing aanhangig...

K Verklaring

08-05-2015 | Een belangrijk doel van de Aanbestedingswet 2012 is het bieden van meer kansen voor het Midden- en Kleinbedrijf. Een duidelijker en eenvormig kader en lastenverlichting zijn daarbij enkele gebruikte toverwoorden....

Vervaltermijnen

30-04-2015 | Het ARW 2005 kent twee vervaltermijnen, te weten de Alcatel-termijn van 15 dagen, en een vervaltermijn van 90 dagen na datum opdracht. Laatstgenoemde termijn stond centraal in een uitspraak van de rechtbank...

Perikelen bij de bouw van een villa

23-04-2015 | Op 15 januari 2015 hebben appèlarbiters uitspraak gedaan in een geschil over diverse problemen bij de bouw van een villa (geschilnr. 71.839). Opdrachtgever is op 22 november 2012 in appèl gekomen van...

Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw

17-04-2015 | De redactie van het Tijdschrift voor Bouwrecht heeft mij gevraagd om de tweede druk van het Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw van S.J.H. Rutten te bespreken. Deze tweede druk is verschenen...

Interviews in aanbestedingen

02-04-2015 | Aanbesteders willen optimaal voeling krijgen met de partij die zij gedurende de uitvoering van een opdracht tegenover zich hebben. Gunningcriteria als prijs en plan van aanpak zeggen daarover weinig. Om...

RAW over verhardingen

02-04-2015 | De nieuwe Standaard RAW-bepalingen 2015 zijn inmiddels in gebruik genomen en bevat een aantal nieuwe bepalingen dat specifiek van toepassing is op verhardingen; het thema van deze editie van GWW-Totaal.

Meerkosten tijdig melden

19-03-2015 | Arbiters oordeelden in appel dat de opdrachtgever weliswaar pas aan het einde van het werk (dus achteraf) geconfronteerd is met de financiële omvang van de claim van de aannemer, maar dat het gelet op...

Standaard RAW 2015

03-03-2015 | De RAW systematiek is al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw een begrip in de GWW sector. Iedere vijf jaar wordt een herziene en geactualiseerde versie van deze sytematiek uitgegeven in een nieuwe RAW...

Nieuw rolreglement Raad van Arbitrage voor de Bouw

05-02-2015 | Per 1 januari 2015 heeft de Raad een nieuw rolreglement. Aanleiding daarvoor is de inwerkingtreding van de nieuwe Arbitragewet en de wens voor enige vorm van modernisering. Een aantal vernieuwingen verdient de aandacht.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20