Inschrijven met 0 Euro uitvoeringskosten

29-02-2016 | Het op € 0,- stellen van uitvoeringskosten is een veel voorkomend verschijnsel onder aannemers die inschrijven op RAW werken. Dit heeft al regelmatig discussies opgeleverd tussen inschrijvers en aanbestedende...

Annotatie – Aannemer failliet na oplevering nr. 34.812

17-02-2016 | In deze uitspraak staat de afwikkeling van de aannemingsovereenkomst na ontbinding door de opdrachtgever centraal. Bijzonder in deze zaak is dat de aannemer failliet ging nadat het werk al was opgeleverd....

Doorleggen Wav-boete

29-01-2016 | Op 11 december 2015 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen in een kwestie die hem door het gerechtshof ’s-Hertogenbosch via een zogenaamde prejudiciële procedure was voorgelegd (ECLI:NL:HR:2015:3568)....

Raad van Arbitrage opheffen of toch maar niet

14-01-2016 | In de Cobouw van 10 december 2015 was de stelling voor het lezerspanel “De Raad van Arbitrage kan net zo goed worden opgeheven.” Een hele duidelijke meerderheid van 70% heeft aangegeven het met deze...

Arbitrage of toch niet?

07-01-2016 | Op 18 december 2015 heeft het Gerechtshof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2015:5258) de knoop doorgehakt in een geschil over de vraag welke instantie bevoegd was kennis te nemen van de vorderingen van de aannemer:...

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

24-12-2015 | Op 8 december 2015 heeft het Gerechtshof te Den Bosch een (tussen)arrest gewezen in een drietal geschillen tussen een aannemer en een verhuurder van pontons. Aannemer had ten behoeve van werkzaamheden...

Tenderned problematiek

22-12-2015 | Vanaf 1 juli 2017 wordt e-aanbesteden verplicht voor alle opdrachten boven de Europese drempelwaarden. Dat betekent alle communicatie, inclusief de inschrijving, elektronisch zal verlopen. De Vereniging...

Handreiking inschrijvers

14-12-2015 | Bij het aanbesteden van opdrachten moeten aanbestedende diensten het beginsel van proportionaliteit in acht nemen. Op grond van het Aanbestedingsbesluit, behorende bij de Aanbestedingswet 2012 is de Gids...

Maak heldere afspraken!

10-12-2015 | De wet geeft een ‘vangnetregeling’ voor die situaties waarin contracterende partijen geen duidelijke aanneemsom afspreken. Die regeling bestaat uit twee delen, welke ik aan de hand van een recent arrest...

Afrekening van regiewerkzaamheden

03-12-2015 | Bij arrest van 17 november 2015 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch in een – voor in eerste aanleg - langlopende kwestie een uitspraak gedaan (ECLI:NL:GHSHE:2015:4571). Deze kwestie handelt over...

Eenzijdig verlengen van een aanbestede opdracht, mag dat?

26-11-2015 | In beginsel mag een aanbesteder een gegund werk na afloop van de contractstermijn niet eenzijdig verlengen, tenzij het werk of de dienst niet verplicht (opnieuw) aanbesteed moet worden.

Voorwaardelijke inschrijving bij een RAW bestek?

24-11-2015 | Uit deze uitspraak van het Hof Den Haag blijkt wederom dat inschrijven in strijd met de RAW systematiek, in dit geval het niet opnemen van alle kosten in de eenheidsprijs conform artikel 01.01.03 lid 02...

Geen ISO of VCA certificaat, geen probleem

11-11-2015 | Een inschrijver die niet beschikt over een kwaliteitscertificaat zoals bijvoorbeeld een VCA of ISO certificaat, terwijl daar in de aanbestedingsstukken wel om wordt gevraagd, is niet kansloos in die aanbestedingsprocedure....

Meerwerk vooraf melden

05-11-2015 | Meerwerk wordt alleen vergoed wanneer het tijdig gemeld is en ook is opgedragen. In vrijwel alle voorwaarden in de bouw is zo’n regeling opgenomen. Toch gaat het in de praktijk nog vaak mis met deze...

Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

26-10-2015 | Op 25 juni 2014 is het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen gepubliceerd. Naar aanleiding van deze publicatie hebben diverse partijen hun reactie en analyse op dit wetsvoorstel gegeven. Op 18...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21