Faillissement einde verhaal?

Een faillissement van een uitvoerende partij veroorzaakt bij de andere contractspartij vaak grote problemen, vooral wanneer het werk gebrekkig is uitgevoerd. Claims op de failliete partij vallen in de boedel en dat betekent veelal dat er geen zicht is op enige schade uitkering.

Erik Gierman advocaat bij Severijn Hulshof

Opdrachtgevers en aannemers doen er echter goed aan om de keten die onder de failliete partij hing (onderaannemers) kritisch te bekijken en in actie te komen wanneer blijkt dat een partij in die keten haar werk niet goed heeft gedaan.

Een tekortschietende (onder)aannemer kan namelijk onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk zijn voor de schade die een derde (opdrachtgever of een nevenaannemer) daardoor lijdt. De Hoge Raad heeft dat op 20 januari 2012 al uitdrukkelijk beslist.

In een recent gepubliceerd arrest van het Hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2014:4041) is invulling gegeven aan deze aansprakelijkheid van een onderaannemer tegenover de opdrachtgever. De onderaannemer is volgens het Hof aansprakelijk omdat hij het buitenspouwblad had opgemetseld zonder eerst de hoofdaannemer en/of de opdrachtgever te waarschuwen voor door derden slecht aangebrachte DPC-folie. Bovendien had de onderaannemer de DPC-folie niet goed laten aansluiten op de door hem aan te brengen spouwmuurisolatie. Verder vond het Hof het van belang dat de onderaannemer wist dat de kans op lekkages door de slecht aangebrachte DPC-folie groot was en dat de gebrekkige folie volledig uit het zicht werd onttrokken door het metselwerk van de onderaannemer.

Uit het arrest van het Hof Amsterdam blijkt opnieuw dat opdrachtgevers bij de civiele rechter een goede kans maken op verhaal van schade op onderaannemers. Bovendien blijkt uit het arrest wederom dat onderaannemers ook rekening dienen te houden met belangen van andere bij de bouw betrokken partijen. Aannemers kunnen via deze constructie bijvoorbeeld ook onderaannemers van een failliet gegane nevenaannemer aanspreken.

Gaat vervolgens ook de onderaannemer failliet nadat die is aangesproken, hoeft dat nog geen einde verhaal te zijn. De aansprakelijkheid van de onderaannemer jegens derden is veelal gedekt onder een aansprakelijkheidsverzekering en de aanspraken op uitkering uit die polis kan de opdrachtgever met medewerking van de curator ook overnemen uit de failliete boedel!