“Wees kritisch en trek tijdig aan de bel”

Met de nieuwe Aanbestedingswet is een nieuw principe geïntroduceerd: ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), tenzij’. Hoofdregel is dat voor het gunningcriterium EMVI wordt gekozen, tenzij de aanbesteder gemotiveerd aangeeft dat de laagste prijs passender is. EMVI- aanbestedingen leveren nog altijd de meeste (juridische) vragen op, constateert Joost Haest. Hij is advocaat bouw- en aanbestedingsrecht bij Severijn Hulshof advocaten en als adviseur betrokken bij ACA GWW.

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof

Een groot deel van de vragen die Haest krijgt voorgelegd, heeft te maken met EMVI. Dit principe dwingt de aanbesteder om een serieuze afweging van het gunningscriterium te maken en deze ook gemotiveerd toe te lichten. Een aantal keren maakten inschrijvers melding dat deze motivering ondeugdelijk was. “In een enkel geval is besloten om de Commissie van Aanbestedingsexperts een oordeel te laten vellen.” Haest ziet dat ook de formulering van EMVI-criteria regelmatig de nodige vragen oproept. Vooral het aantal klachten verderop in de aanbestedingsprocedure, bij de beoordeling van EMVI-criteria, is gestegen. “Inschrijvers hebben regelmatig te maken met ondoorzichtige EMVI-beoordelingen, waarbij de score van de inschrijver en de voorlopige gunning aan de winnend inschrijver onvoldoende wordt gemotiveerd.”

Besteksonduidelijkheid
In aanbestedingsstukken kunnen onduidelijkheden staan. Tijdens het aanbestedingsproces kunnen ondernemers daarom vragen stellen over alle onderdelen in de stukken. De aanbesteder is verplicht om alle vragen in een Nota van Inlichtingen te beantwoorden. Inschrijvers die van deze mogelijkheid gebruik maken, krijgen nog altijd regelmatig nul op het rekest, merkt Haest. “Een veel gelezen antwoord in de Nota van Inlichtingen blijft: ‘zie bestek’. Mijn advies is om dan toch nog een keer gemotiveerd schriftelijk te stellen dat de vraag niet (deugdelijk) is beantwoord, ook al is de nota gesloten. Je kunt er dan achteraf altijd op wijzen.”

Anoniem
Ondernemers die worstelen met vragen in de precontractuele fase van het aanbestedingsproces adviseert Haest om deze vooral voor te leggen aan ACA. “Wees kritisch waar het gaat om het bestek en de motivering en trek op tijd aan de bel. Het kan duidelijkheid scheppen en veel problemen voorkomen. Men kan de vraag volledig anoniem stellen, het bestuur heeft geen inzage in de lijst vragenstellers.”