Toelichting RAW inschrijvingssom

Als de aanbestedende dienst een inschrijver verzoekt een schriftelijke toelichting te verstrekken op de ontleding van de RAW inschrijvingssom conform 01.01.04 lid 02 Standaard RAW 2015, hoe ver moet die inschrijver dan gaan in zijn toelichting?

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof

In de praktijk wordt er vanuit gegaan dat de verplichting van de inschrijver om te komen tot een afdoende schriftelijke toelichting vrij ver gaat. Uurtarieven, productienormen, gehanteerde offertes van onderaannemers en leveranciers etc. verwachten aanbestedende diensten terug te zien in de onderbouwing. In het nog niet gepubliceerde advies 405 van de commissie van aanbestedingsexperts lijkt echter een behoorlijke rem gezet te worden op de omvang van de onderbouwingsverplichting van inschrijvers.

Nadat de aanbestedende dienst bij verschillende besteksposten vroeg om een nadere toelichting antwoordde de inschrijver dat alle kosten zijn meegenomen in de prijs per eenheid voor het realiseren van de resultaatsverplichting. Verder geeft inschrijver aan dat zij op basis van de gestelde vragen de specifieke prijzen per eenheid opnieuw heeft geanalyseerd, waarbij inschrijver op basis van eigen normen en opgedane kennis vaststelde dat kostendekkend is ingeschreven. Daarnaast wordt de gehanteerde productienorm per uur verstrekt.

De aanbestedende dienst vond die onderbouwing niet voldoende en daarnaast werd de gehanteerde productienorm onrealistisch hoog geacht. De inschrijving werd dan ook uitgesloten.

De commissie van aanbestedingsexperts vindt die uitsluiting onterecht. Indien een inschrijver aangeeft dat kostendekkend is ingeschreven en ook aangeeft dat de inschrijfstaat voldoet aan de eisen uit de RAW Standaard, dan zou dat voldoende moeten zijn. Dat de productienorm onrealistisch wordt geacht levert volgens de commissie geen strijd op met de Standaard RAW bepalingen. Een bijzonder advies, maar desalniettemin voor inschrijvers een welkom handvat.

Dan nog enkele andere zaken die inschrijvers goed in het oog moeten houden. Artikel 01.01.04 lid 02 van de Standaard RAW 2015 gunt inschrijvers een termijn van zeven dagen voor het verstrekken van de toelichting. Zorg dan wel dat je binnen die uiterlijke termijn een volledige onderbouwing verstrekt. De commissie van aanbestedingsexperts oordeelde in advies 29 immers dat geheel of gedeeltelijk indienen van de onderbouwing na die termijn leidt tot een ongeldige inschrijving op basis van artikel 01.01.04 lid 03 Standaard RAW 2015.

Uit advies 310 van de Commissie van Aanbestedingsexperts volgt tot slot dat een verzoek tot toelichting van de inschrijvingssom alleen gedaan kan worden aan de inschrijver die (voorlopig) voor gunning in aanmerking komt. Dit volgt uit artikel 01.01.04 lid 01 Standaard RAW 2015.