Toelichting RAW inschrijvingssom

Het aanleveren van een toelichting op de RAW inschrijvingssom en de bijbehorende termijn, hoe zat dat ook al weer?

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof

Aanbestedende diensten vragen heel regelmatig aan inschrijvers om op bijzonder korte termijn een schriftelijke toelichting te verstrekken op de ontleding van de RAW inschrijvingssom. Dit omdat het vermoeden bestaat dat niet voldaan is aan de verplichting om in de prijs per eenheid alle kosten op te nemen in die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de resultaatsverplichting. Vergelijk in dit kader artikel 01.01.04 lid 02 en 01.01.3 lid 02 van de Standaard RAW 2015. Gevraagd wordt dan om binnen twee dagen, binnen 24 uur of liever nog “per omgaande” de toelichting aan te leveren. Los van het feit dat aanbestedende diensten zich vaak niet realiseren dat dit soort termijnen bij een dergelijk verzoek simpelweg niet reëel zijn (het is voor inschrijvers geen kwestie van een druk op een knop geven), heeft te gelden dat deze korte termijnen strijdig zijn met artikel 01.01.04 lid 02 Standaard RAW 2015. Daarin is namelijk bepaald dat de inschrijver de toelichting zo spoedig mogelijk verstrekt, doch uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na verzending van het verzoek. Maar wat nu als de opdrachtgever keurig die termijn van zeven kalenderdagen hanteert en de inschrijver komt er na het verstrijken van die termijn tot zijn schrik achter dat de toelichting niet compleet was. De commissie van aanbestedingsexperts oordeelde in advies 29 dat dan sprake is van een ongeldige inschrijving. Dat volgt uit artikel 01.01.04 lid 03 Standaard RAW 2015 waarin is bepaald dat bij het niet binnen de termijn van zeven kalenderdagen indienen van de toelichting sprake is van een ongeldige inschrijving. Advies 310 van de Commissie van Aanbestedingsexperts laat overigens zien dat een verzoek tot toelichting van de inschrijvingssom alleen gedaan kan worden aan de inschrijver die (voorlopig) voor gunning in aanmerking komt. Dit volgt uit artikel 01.01.04 lid 01 Standaard RAW 2015.

Zaak: TOELICHTING raw INSCHRIJVINGSSOM
Behandeld door: COMMISSIE VAN AANBESTEDINGSEXPERTS
Uitspraak: NIET TIJDIG INDIENEN VAN EEN TOELICHTING OP DE RAW INSCHRIJVINGSSOM LEIDT TOT ONGELDIGHEID
Zaaknummer: ADVIES 29 en 310 COMMISSIE VAN AANBESTEDINGSEXPERTS