Negatieve bedragen in de inschrijvingsstaat niet toegestaan, en de korting dan?

In steeds meer RAW bestekken is een bepaling opgenomen dat een negatief bedrag in de inschrijvingsstaat niet is toegestaan. Maar wat betekent dat dan voor de korting? Want dat is toch per definitie een negatief bedrag? En de RAW systematiek gaat toch juist uit van de mogelijkheid tot het geven van een korting, dus is zo’n bepaling dan wel toegestaan?

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof

In een uitspraak van de Voorzieningenrechter te Maastricht van 24 april 2017 is bepaald dat inschrijvers bij een dergelijke bepaling géén korting op mogen nemen in de inschrijvingsstaat. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:3763

Een aanbestedende dienst mag er namelijk voor kiezen af te wijken van de RAW systematiek (vergelijk 01.01.01 lid 04 van de Standaard RAW bepalingen) en een redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijver behoort dat te weten. Als deze (basis-)kennis niet aanwezig is dan kan dat de inschrijver duur komen te staan en kan het zomaar leiden tot een ongeldige inschrijving, zoals in onderhavige rechtszaak het geval was.

Want als door de aanbestedende dienst is bepaald dat negatieve bedragen in de inschrijvingsstaat niet zijn toegestaan dan is sprake van een duidelijke afwijking van de Standaard RAW bepalingen en dan heb je je als inschrijver te houden aan die afwijking. Doe je dat niet dan is sprake van een ongeldige inschrijving omdat je hebt ingeschreven in strijd met de uitvraag.

In de kwestie bij de rechtbank Maastricht werd die afwijkende bepaling pas bekend gemaakt bij de Nota van Inlichtingen, maar de Voorzieningenrechter oordeelde dat dit late moment van informatievoorziening geen verschil maakt. Overigens is een dergelijke afwijking van de Standaard RAW systematiek volgens CROW (de opsteller en oprichter van de Standaard RAW bepalingen) niet wenselijk. Je kunt als inschrijver er dus ook voor kiezen vóór inschrijving een klacht in te dienen bij de aanbestedende dienst, waarbij je aangeeft dat de bepaling strijdig is met de RAW systematiek en dat om die reden een korting wel is toegestaan. Een dergelijke klacht indienen kan anoniem via ACA GWW.