Moet ik bij inschrijving rekening houden met overhangend groen?

Een inschrijver heeft ingeschreven op een RAW groenonderhoudsbestek waarbij hij gecalculeerd heeft met het wegbranden van onkruid, hetgeen een toegestane uitvoeringsmethode is conform de verboden lijst. Het bestek vermeldt echter niets over overhangend groen.

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof

In de praktijk blijkt dat er op heel veel plaatsen sprake is van overhangend groen, waardoor op die plaatsen het onkruid handmatig moet worden verwijderd in verband met brandrisico en beschadigingsgevaar. Heeft de inschrijver recht op betaling van de daarmee gepaard gaande extra kosten?

Het betreft een RAW bestek dus de uitvoeringsmethode, in dit geval branden, is ter keuze van de aannemer. Bij het verwijderen van onkruid moet altijd rekening gehouden worden met enige mate van overhangend groen. Maar als het overhangend groen behoorlijk meer is dan redelijkerwijs verwacht mag worden, en daarvan is geen melding gemaakt in het bestek, dan kan gesteld worden dat er reden is voor een vergoeding voor de extra kosten.

Op opdrachtgever rust op grond van paragraaf 5 lid 1 van de toepasselijke Uniforma Administratieve Voorwaarden 2012 immers de verplichting het werk feitelijk mogelijk te maken door het beschikbaar stellen van het werkterrein en de aannemer heeft niet kunnen calculeren met deze mate van overhangend groen.

Let wel op dat tijdig melding gemaakt wordt van de extra werkzaamheden en kosten, dat wil zeggen zo spoedig mogelijk na vaststelling.