Korting en werkdagen

Op grond van paragraaf 42 lid 3 UAV kan geen korting worden opgelegd voor na de oplevering verstreken dagen die geen werkdag zijn. Opdrachtgever en aannemer discussiëren bij een opgelegde korting regelmatig over de vraag welke dagen niet mogen worden aangemerkt als een werkdag in de zin van de UAV. In een tweetal recente uitspraken slaat de Raad van Arbitrage weer een aantal duidelijke piketpalen.

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof

Op grond van paragraaf 1 lid 1 UAV wordt onder een werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. In een hoger beroep uitspraak van de Raad van Arbitrage van 18 september 2012 (nr. 71.788) betoogde opdrachtgever dat de bouwvak en het kerstreces meetellen als werkdag. Aannemer heeft in deze periode namelijk werkzaamheden uitgevoerd. Over deze werkdagen zou aannemer volgens opdrachtgever dan ook een korting verbeuren. Arbiters wijzen dit standpunt af. Arbiters oordelen dat in de bedrijfstak gebruikelijk is dat in de bouwvak een sluiting van vier weken en tijdens het kerstreces een sluiting van twee weken geldt. Het enkele feit dat aannemer werken aan de verkeersinfrastructuur heeft uitgevoerd in deze vakantieperiodes om weggebruikers te ontlasten betekent volgens arbiters nog niet dat bij de berekening van de bouwtijdoverschrijding de vakantieperiodes als werkdagen kunnen worden beschouwd. Arbiters overwegen verder dat de vrijdag na Hemelvaartsdag heeft te gelden als een in de sector gebruikelijke collectieve roostervrije dag. Goede Vrijdag is volgens arbiters dan weer geen algemeen erkende of door de overheid of cao voorgeschreven feest- of rustdag. In een hoger beroep uitspraak van de Raad van Arbitrage van 27 oktober 2010 (nr. 71.428) stelde opdrachtgever dat zaterdagen als werkdagen hebben te gelden. Arbiters wijzen dit standpunt af. Onder verwijzing naar de cao voor de bouwnijverheid concluderen arbiters dat de werkweek loopt van maandag tot en met vrijdag. Zaterdagen (en zondagen) worden niet als normale werkdagen beschouwd.

Conclusie: niet als werkdagen kunnen worden beschouwd vier weken bouwvak, twee weken kerstvakantie, de vrijdag na Hemelvaart en zaterdagen.