Het juridische belang van VISI

VISI is als communicatie en informatie overdracht systeem niet alleen van belang voor de feitelijke voortgang van een werk of als bruggenhoofd in de samenwerking tussen partijen. Het heeft ook juridische meerwaarde. Bij veel geschillen is namelijk de schriftelijke vastlegging van feiten en standpunten doorgaans een probleem. De praktijk laat zien dat VISI door het openbare karakter en het gebruiksgemak een oplossing biedt voor dat probleem. Hoewel er tot nu toe slechts twee uitspraken zijn waarin VISI een duidelijke rol speelt in het juridische oordeel (toevalligerwijs was ik bij beide procedures betrokken als advocaat van de aannemer) kunnen deze uitspraken prima dienen als uithangbord.

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof

In een heel recente uitspraak van de rechtbank Den Haag van 13 februari 2019 komt meerdere malen de vastlegging in VISI aan bod bij de beoordeling door de rechtbank. Het meest interessante voorbeeld is een VTW die door opdrachtgever via VISI is goedgekeurd, maar waarvan de opdrachtgever achteraf de goedkeuring alsnog wil intrekken. De rechtbank oordeelt dat er contractueel wellicht geen grondslag voor de VTW bestaat, maar de opdrachtgever kan niet terugkomen op de onvoorwaardelijke schriftelijke goedkeuring in VISI. De VTW wordt dan ook toegewezen.

Andere door de aannemer overgelegde informatie uit VISI die door de rechter betrokken is in het vonnis betrof onder meer: het verzoek tot oplevering, de vastlegging van de opneming van het werk, foto’s ten bewijze van diverse afwijkingen, bewijs van betaalverzoeken, bewijs van ingediende verificatie documenten. De ervaring leert dat dergelijke informatie nog wel eens niet, niet deugdelijk of niet tijdig ingediend wordt door de aannemer. In deze kwestie was deze informatie – door het gebruik van VISI – wel (tijdig) deugdelijk ingediend, goed terug te vinden en vrij overzichtelijk te presenteren aan de rechtbank. En op basis van VISI kon ook tot in detail de reactie en de reactie termijn van de opdrachtgever per onderdeel getoond worden.

Echt interessant wordt het in een uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw van 17 oktober 2014. Daarin had de aannemer een contractueel fatale oplevertermijn overschreden. Opdrachtgever had op basis van die tekortkoming de overeenkomst ontbonden, vorderde een forse schadevergoeding en liet diverse termijnfacturen onbetaald in het kader van verrekening. De aannemer betoogde dat de desbetreffende termijn in de praktijk feitelijk niet als fatale termijn was behandeld door partijen, en dat nadere afspraken waren gemaakt gedurende het werk. Nadat dit door opdrachtgever werd betwist, heeft de aannemer een groot deel van de VISI berichten van na de fatale termijn overgelegd. Daarmee heeft de aannemer heel specifiek haar standpunten nader onderbouwd. Na kennisname van deze VISI berichten oordelen arbiters dat uit die berichten het bewijs volgt van de juistheid van de standpunten van de aannemer.

“Van feiten en omstandigheden die tot een ander oordeel zouden moeten leiden is appelarbiters niet gebleken, dit in het bijzonder gelet op het door aanneemster bij memorie van antwoord in hoger beroep als productie 102, en eveneens bij pleitaantekeningen overgelegd uittreksel uit VISI waarop in kleur de gebeurtenissen in de periode van 3 juni 2013 tot en met 18 juli 2013 zijn weergegeven.”

Geoordeeld werd dan ook dat de overeenkomst onterecht was ontbonden, dat de schadevergoeding van opdrachtgever moet worden afgewezen terwijl de aannemer recht heeft op betaling van haar termijnfacturen en een stevige compensatie voor de ten onrechte voortijdig beëindigde overeenkomst. Al met al ging het om enkele miljoenen.

Conclusie is dat VISI ook bij juridische geschillen en procedures van grote waarde kan zijn.

  1. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:1239&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBDHA%3a2019%3a1239
  2. https://www.raadvanarbitrage.info/portal/document.aspx?hitnr=0&t=636861194751748390&url=rn%3aroin%5e%5efile%3a%2f%2fF%7c%2f010%2fzzz%2f065Raad+van+Arbitrage%2fRaad+van+Arbitrage+PDF%2f2014%2f2156790.xml&ref=hitlist_hl&db=results