Aanbestedingsrecht

De regelgeving op het gebied van overheidsopdrachten is voortdurend in beweging. Voor overheden die werken willen laten uitvoeren of leveringen of diensten in de markt willen zetten, gelden vele regels. Deze regels vinden vaak hun oorsprong in Europese regelgeving. In de Nederlandse rechtsorde kennen zij vele gedaanten, van wetgeving tot (semi-) bindende reglementen. Deze regelgeving vormt een vaak ondoorzichtig woud voor zowel aanbesteders als gegadigden.

Inmiddels hebben veel overheden en gegadigden voor overheidsopdrachten geleerd met deze regels om te gaan. Toch blijken er nog te vaak onduidelijkheden te bestaan. Bestaat er een verplichting tot aanbesteden en zo ja, onder welke regelingen moet deze aanbesteding plaatsvinden? Moet de versterking van een dam of dijk bijvoorbeeld worden aanbesteed als er een dringende noodzaak is om die versterking snel uit te voeren? Mag een gegadigde voor een overheidsopdracht het bij hem ontbrekende stukje ervaring, kennis en/of omzet bij een ander betrekken? Wanneer mag er worden onderhandeld met een inschrijver en waarover? En hoe moet worden omgegaan met een complex contract waarin niet alleen werken maar ook leveringen en diensten aan de orde zijn?

Severijn Hulshof beschikt over een ruime kennis en ervaring op het gebied van aanbestedingen. Deze kennis en ervaring wordt aangewend om inschrijvers en aanbestedende diensten met raad en daad terzijde te staan bij concrete aanbestedingen. Niet alleen in het voortraject, bij de voorbereiding van een opdracht of inschrijving, maar ook bij eventuele procedures over de gang van zaken rond een aanbesteding.

Onze vakgebieden